REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.KOSMETYKOWELOVE.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kosmetykovelove.pl prowadzony jest przez Annę Lachowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ANDA COSMETICS Anna Lachowska” z zakładem głównym pod adresem: Pełkinie 74, 37-511 Wólka Pełkińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7922280750, REGON: 383828914.

 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.kosmetykowelove.pl.

 3. Definicje:

  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.kosmetykowelove.pl,

  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.),

  3. Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  4. Sprzedawca – Anna Lachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANDA COSMETICS Anna Lachowska” z zakładem głównym pod adresem: Pełkinie 74, 37-511 Wólka Pełkińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7922280750, REGON: 383828914,

  5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

  6. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

  7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

  8. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację, w tym bez konieczności zakładania Konta,

  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  11. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,

  12. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości; podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,

  13. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży,

  14. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód przekazany Kupującemu wraz z Produktem, potwierdzający zakup Produktu,

  15. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

  16. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 7.,

  17. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.

  18. Badanie satysfakcji klientów - usługa świadczona drogą elektroniczną przez ceneo.pl, polegająca na umożliwieniu wystawianiu opinii o produktach i sklepie w serwisie Ceneo.pl, za uprzednią zgodą kupującego po zakupie towaru lub usługi w serwisie. 
  19. Opinie o produktach - usługa umożliwiająca kupującym dodanie opinii o produkcie na karcie produktu. Opinie przed umieszczeniem, są weryfikowane przed ich publikacją. 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  3. prowadzeniu Newslettera.

 1. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz ich akceptację.

 2. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: info@kosmetykowelove.pl.

 3. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

 4. Przy wyborze Produktu Kupujący może w ramach Sklepu internetowego (poprzez chat online lub za pośrednictwem maila: info@kosmetykowelove.pl) skorzystać z nieodpłatnej porady kosmetologa.

 5. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

  1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

  2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu bez uprzedniego zakładania Konta,

  3. złożenie Zamówienia drogą mailową,

  4. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.

 1. Zamówienia, o których mowa w pkt. 5 lit. a-c niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. Zamówienia, o których mowa w pkt. 5 lit. d niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

 3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt. 5 lit. a niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, a następnie dodanie Produktu do Koszyka oraz zatwierdzenie Zamówienia.

 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt. 5 lit. b niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

 5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt. 5 lit. c niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres e-mail: info@kosmetykowelove.pl wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie woli Kupującego o chęci złożenia Zamówienia.

 6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt. 5 lit. d niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel. 693 852 797.

 7. Zamówienia złożone:

  1. w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 - będą rozpatrywane tego samego dnia roboczego,

  2. w dni robocze od poniedziałku do piątku po godzinie 12:00, w soboty, w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy - będą rozpatrywane następnego, najbliższego dnia roboczego.

 1. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail w ciągu 8 godzin od dokonania przez Kupującego jednej z czynności określonych w pkt. 8-11, z zastrzeżeniem pkt. 12 niniejszego paragrafu.

 2. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

 3. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do momentu wysyłki Produktu.

 4. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi 2 dni robocze.

 5. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio nie więcej niż 6 dni roboczych.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 2. O całkowitej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 4. Kupujący w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz w formie elektronicznej.

 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

  1. płatność przelewem zwykłym (tradycyjnym) lub internetowym (za pośrednictwem platformy Przelewy24) na konto bankowe Sprzedawcy,

  2. płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, PBK,

  3. płatność za pobraniem.

  4. płatności odroczonych z pośrednictwem platformy przelewy24.pl (PayPo, P24NOW)
  5. płatności ratalnych za pośrednictwem platformy przelewy24.pl (PayPo, P24Now)

 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 5 lit. a niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

 3. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt. 5 lit. b niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

 4. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 5 lit. c niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 8 godzin po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, z uwzględnieniem § 2 pkt. 12 niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt. 5 lit. a i b niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 6. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61) 847-52-64, fax: (61) 847-08-38, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

§ 4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  1. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

  2. odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.

  3. odbiór zamówionych Produktów w paczkopunktach i punktach odbioru Orlen Paczka. 

 1. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia wynosi co najmniej 185 zł.

 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 5. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 2. Postanowienia punktu poprzedzającego nie stosuje się do Kupującego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

 3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

 7. Reklamacje należy kierować na adres: Pełkinie 74, 37-511 Wólka Pełkińska, lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: info@kosmetykowelove.pl.

 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego będącego konsumentem reklamacji w przeciągu 14 dni od dnia jej złożenia przez Kupującego. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

 11. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci cenę Produktu oraz koszt wysyłki Produktu (o ile zostały poniesione przez Kupującego) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego zostaje całkowicie wyłączona.

 13. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 6. GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją, jeżeli udziela jej producent, pod warunkiem, że dołączy on do Produktu kartę gwarancyjną.

 2. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej, jeżeli została ona dołączona do Produktu.

 3. Gwarancja – jeżeli została udzielona przez producenta - nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 134, ze zm.), w tym w szczególności w następujących przypadkach:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 7. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 9. W przypadku, gdy Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy dotyczącej Produktu, który termin ważności (przydatności) wynosi w momencie odstąpienia od umowy co najmniej 90 dni, nie jest to Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu, jak również nie ma zastosowania przypadek, o którym mowa w pkt. 2 lit. e niniejszego paragrafu, wówczas termin na odstąpienie od umowy wynosi 60 dni, a postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku Kupujących, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.

 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych w niniejszym paragrafie materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10  BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW 

1. W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, Sklep kosmetykowelove.pl może umożliwić Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, wyrażanie opinii dotyczącej funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zakupionych Towarów za pośrednictwem serwisu Ceneo.pl sp. z o.o. – spółka z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 A, 54-202 Wrocław, NIP 525-26-74-781, REGON 365338986, 

2. W celu określonym powyżej, Kosmetykowelove.pl przekaże Serwisowi dane niezbędne do wyrażenia przez Klienta opinii (w szczególności adres e-mail, imię Klienta, nr Zamówienia oraz informację o zakupionych w Sklepie Internetowym Towarach), po uprzedniej zgodzie kupującego.  Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii o Sklepie Internetowym i zakupie, a w przypadku braku reakcji na taką wiadomość – przypomnienie o możliwości wystawienia opinii. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne. 

3. Szczegółowe zasady wystawiania opinii zostały opisane na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://info.ceneo.pl/regulamin 

4. Klient w momencie wystawienia opinii nieodpłatnie przenosi na Kosmetykowelove.pl autorskie prawa majątkowe do utworu bez ograniczenia czasowego i terytorialnego do zamieszczonej opinii, w szczególności do: 

5. rozpowszechniania opinii lub jej części przez publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie; 

6. wykorzystanie opinii lub jej części w kampaniach marketingowych kosmetykowelove.pl; 

7. utrwalenie i zwielokrotnienie opinii lub jej części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

8. Klient upoważnia kosmetykowelove.pl do korzystania z utworu bez oznaczenia twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych. 

9. Jednocześnie Klient, udzielając licencji, zapewnia, że opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń, Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (adres: ul. 8 Marca 5, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl, strona internetowa: www.wiih.rzeszow.pl). Kupujący będący konsumentem może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla zakładu głównego Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 134, ze zm.).

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 r.